Stratejik yönetim

Strateji, Latincede yol, çizgi anlamına gelen ve yönetim biliminde rakiplerin faaliyetleri göz önünde tutarak amaçlara ulaşmak için belirlenmiş uzun dönemli kararlar topluluğu demektir.

 

 

Genel anlamda stratejik yönetimin yararları şöyle özetlenebilir:

1) Kurumlara ve insanlara uzun vadeli düşünme ve görme ufku kazandırır.

2) Organizasyonlara stratejik açıdan öneme sahip konu ve faktörlerin neler olduğunu anlama ve bunlara odaklanma imkânı tanır.

3) Hızlı değişen çevreye ayak uydurma, değişimi zamanında yapma ve esnek davranma yeteneklerini kazandırır.

 

Stratejik yönetim sürecinin aşamaları şöyledir:

·         Stratejik bilinç aşaması

Stratejik yönetim süreci yöneticilerin stratejik bilinç durumuna gelmeleriyle başlamaktadır. Bu bilince sahip yöneticiler diğer organizasyonların strateji oluşturduklarını, kendilerinin nasıl daha etkili stratejiler üretebileceklerini ve çevresel fırsat ve tehditlerden nasıl fayda çıkarabileceklerini düşünürler.

·         Stratejistlerin seçimi ve görevlendirilmesi aşaması

Bu aşamada ya organizasyon içinden yönetici stratejistler ya da dışarıdan profesyonel stratejistler seçilir.

·         Stratejik analiz aşaması

Bunun için öncelikler bilgi toplanması ve değerlendirilmesi yapılır. Bilgiler toplandıktan sonra uzak dış çevre, sektör çevresi, işletme içi çevre analizleri yapılır. Son olarak ise durum belirleme matrisleri hazırlanır. Stratejik analiz yapıldıktan sonra firmanın yaptığı işin tanımı, misyon, vizyon ve amaçlar belirlenerek stratejik yönlendirme aşamasına geçilir.

·         Stratejik yönlendirme aşaması

Misyon: Stratejik yönetime üst düzey yöneticilerle başlanır. Yukarıdan başlayıp tabana yayılan bu yönetim biçiminin temel noktalarından biri misyon bildirisidir. Misyon işletmenin varlık sebebini, değerlerini, paydaşlara karşı sorumluluklarını ve uzun dönemli amacını anlatan yazılı bir ifadedir. Misyon belirlenirken işletmeye özgü olması ve işletmenin bakış açısını yansıtmasına dikkat edilmelidir.

Vizyon: İşletmenin yönetim felsefesini ve gelecekte nerede olmak istediğini anlatan vizyon ifadesi, bir anlamda belirlenen misyonunun kendisini nereye taşıyacağını gösterir.

Amaçlar: İşletme varlık sebebini ve ulaşmak istediği noktayı belirledikten sonra daha spesifik planlar yapmaya başlar. Bu planları yaparken amaçlarını belirler. Tüm amaçlar açık ve anlaşılır olmalıdır. Stratejik amaçları destekleyen hedefler amaçlara göre daha spesifik olmalı, her bir çalışanın gerçekleştireceği aksiyonlar belirgin olmalıdır.

·         Strateji oluşturma aşaması

Artık organizasyon yeterli ve gerekli bilgiyi elde etmiştir. Şimdi sıra izlenecek stratejinin belirlenmesidir. Bu noktada stratejik yönetimin temel stratejileri ve yönetim düzeyi stratejileri vardır. Temel stratejiler işletmenin yaşamını sürdürebilmesi ve rekabet üstünlüğü elde edebilmesi için yapması ya da uzak durması gereken iş ve faaliyetlerle ilgilidir. Büyüme, küçülme, durağan ve karma stratejiler olarak sınıflandırılabilir.

 

·         Stratejik uygulama aşaması

Bu aşamada belirlenen strateji ile organizasyon yapısı, işletmenin içinde bulunduğu ve sahip olduğu sistemler, mevcut yönetim ve liderlik biçimleri, organizasyonda kabul görmüş paylaşılan değerler (kurum kültürü), firmanın sahip olduğu insan kaynakları ve yetenekler uyumlaştırılır. Ahenkli bir şekilde ve geribildirim de sağlayarak stratejiler uygulanır.

 

·         Stratejik kontrol aşaması

Son olarak ise mevcut stratejilerin amaçları gerçekleştirmede yeterli olup olmadığı eşzamanlı olarak kontrol edilir. Bu süreç bir döngü şeklinde devam eder ve gerekli görüldüğü takdirde her aşaması revize edilir.

 

Şirketlerin kısa, orta ve uzun vadedeki başarıları yapılacak planların kalitesine bağlıdır. Bu da iyi bir şirket stratejisiyle olur. Strateji bir aksiyon planıdır, gerçekçi ve detaylı olmalıdır. Birçok şirket sadece stratejiyle yetinir, ancak strateji orta ve uzun vade için yeterli olmaz, heyecan verici değildir. Vizyon şirketin nereye gidebileceğidir. İyi bir vizyon, çalışanların gelecekle ilgili ümit beslemelerini sağlar, misyon da motive eder. Misyon, vizyon ve strateji uyumu başarılı bir şirketin temelidir. Vizyona göre günlük işleri yönlendirmek ne kadar yanlışsa, gelecek rüyasını detaylı stratejilerle yapmak da o kadar yanlıştır.

 

Sonuç olarak: Günümüz dünyasında küçük ve orta ölçekli işletmelerden çok uluslu firmalara, kamu kurumlarında sivil toplum kuruluşlarına her organizasyonun stratejik yönetimi kullanması gerekmektedir ki ancak bu şekilde yaşamlarına devam edebilsinler.