Bir Projenin Finans Kuruluşları Tarafından Çekici Bulunmasının Yolları

Bir Projenin Finans Kuruluşları Tarafından Çekici Bulunmasının Yolları


Sonraki aşama işin finanse edilmesidir. Büyük potansiyel arz eden pek çok projedeki çalışmalar işte tam bu aşamada tıkanır ve o güne kadar yapılmış olan tüm çalışmalar rafa kaldırılır. Bu nedenle projemizi nasıl finanse edilebilir kılabiliriz, finansal terminolojide bankabiliteyi nasıl geliştirebiliriz, sorusu daha projenin ilk aşamalarında üzerinde düşünmemiz ve gerekli çalışmaları başlatmamız gereken çok kritik bir konu başlığıdır.

 

Durumu daha iyi değerlendirmek için önce projeye finansal kuruluşların penceresinden bakmaya çalışalım. ‘Krediyi verirken ilk önceliğiniz nedir’ bankalarla yaptığımız muhtelif çalışmalarda en sık sorduğumuz sorulardan biridir.  ‘Kredinin geri ödeneceğine emin olmak’ en sıklıkla verilen yanıttır. Öyle ise bankalara sunacağımız projelerde öncelikle kredinin rahatlıkla geri ödeneceğine emin olmalarını sağlamak durumundayız. Proje finansmanında kredi taksit geri ödemelerinin projenin yaratacağı nakit akışından karşılanması beklenir. Projenin nakit girişlerinden faaliyet nakit çıkışları ile ödenecek vergiler çıkartıldığında bulunan nakit akışı kredi geri ödemelerinde kullanılabilir. 


Proje ile ilgili yapılacak projeksiyonlarda her dönem için tahmin edilen nakit akışı, ilgili dönemin kredi taksidine en az eşit olmalıdır ki her dönem için sıkıntı yaşanmadan kredi geri ödemeleri yapılabilsin. Finans kuruluşları aynı zamanda nakit akışının, belli bir emniyet marjı ile kredi taksitlerinin üzerinden olmasını da isterler ki projeksiyonlarda sapma dahi olsa taksitlerin ödenmesi gerçekleşebilsin. Emniyet marjı her zaman talep edilen bir husus olsa da büyüklüğü projenin risk seviyesi ile bağlantılıdır. Risk seviyesi çok yüksek olan projelerde emniyet marjı ihtiyacı % 100’e kadar çıkabilir. Risk analizi ve yönetimi iyi yapılmış projelerde ise emniyet marjı % 20 seviyelerine hatta daha altına bile inebilir.

 

Proje finansmanı nakit akış projeksiyonlarının bugünden finanse edilmesi mantığına göre hareket eder. İleriye yönelik tahminler yapmak kolay değildir ve projeksiyonlar ne kadar iyi yapılırsa yapılsın önemli tahmin yapmak önemli riskler içerir. Yatırım maliyeti ile zamanlaması, satış hacmi, birim fiyatlar, kredi faiz oranları, enflasyon, devalüasyon, işletme giderleri, ham madde maliyetleri ve işletme performansı gibi pek çok verinin uzun vadeli tahminlerini yapmak gerekir. Bilinmeyenler arttıkça projenin risk seviyesi artar.

 

Projenizin bankalar tarafından finanse edilmesini dahası uygun koşullar ile finanse edilmesini sağlamanın yöntemi, bilinmeyenleri azaltmak ve ileriye yönelik yapılan projeksiyonların sapma ihtimalini azaltmaktır.

 

Amaç analiz sonrasında tespit edilen risk unsurlarını ortadan kaldırmak, proje şirketi haricinde başka taraflara transfer etmek veya en azından azaltmak olmalıdır. Bu sayede projenin risk seviyesi aşağıya çekilir, finanse edilmesi sağlanır, daha uzun vade, düşük öz kaynak, uygun kredi faizi ve diğer uygun kullanım koşulları mümkün olabilir. Dikkat edilmesi gereken diğer önemli husus da borçlanmanın proje nakit akışına uygun olmasıdır. Nakit akışında her dönem için kredi geri ödemelerinin üzerinde olan kısım emniyet marjını ifade eder. Finans kuruluşlarının projeleri değerlendirirken sıklıkla kullandığı BSKO (Borç Servis Karşılama Oranı) her dönem için nakit akışının kredi geri ödemelerine oranını ifade eder. Bu oranın birden büyük olması gerekir ve bir rakamının üzerindeki kısım da emniyet marjını ifade eder.

 

Risk seviyesi düşürülmüş projelerde emniyet marjı ihtiyacı azalacağı için projenin her dönem için borç geri ödeme gücü artar. Önünü daha net görebilen finansal kuruluşlar daha uzun vadeli kredi imkânları yaratmaya daha sıcak bakacakları için bu durum her dönem için artan borç geri ödeme gücü ile birleştiğinde projeye sağlanacak kredilerin büyüklüğü de önemli derecede arttırılabilir. Artan kredi imkânları dolayısıyla azalan öz kaynak ihtiyacı çok daha fazla projenin hayata geçmesini sağlayacak önemli bir imkândır.

Özünde yapılacak tüm risk analiz ve yönetimi çalışmalarının amacı projenin performansını güvence altına almak, finanse edilebilirliğini sağlamak, optimum finansman imkanları ile buluşturmak ve performansını daha da geliştirmektir.  Unutmayalım ki üzerinde iyi çalışılmış projeler için finans piyasalarında hemen her zaman uygun finansman kaynakları yaratmak mümkündür.