Belediyenin görev ve sorumlulukları

21 yıldır alışveriş merkezleri ve gayrimenkul sektörlerinin önemli projelerinde “Genel Müdür, Koordinatör” vb. üst düzey yönetici olarak çalışan; kiralama ve yönetim danışmanlığı hizmeti de veren, AVM’lerin yönetim ve kiralamasına dair yazdığı 3 kitabı ile tanınan Engin Yıldırım, halen PerAVM Kiralama ve Yönetim Danışmanlık'ın Genel Müdürlüğü'nü yürütüyor. Perakende.org için yazılar yazan Yıldırım, belediye seçimlerinin ertesine de denk getirerek bu yazısında belediyenin görev ve sorumluluklarını yazdı

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Belediyenin birçok görevi vardır. Bu görevler ana hatlarıyla şunlardır:

1- Kentin altyapısı ile ilgilenmektedir. Bunun içerisine su dağıtımı, şebeke dağıtımı, kanalizasyon, şehiriçi yollar, doğalgaz dağıtımı gibi işler,

2- Çöp toplama, yolların temizlenmesi, itfaiye hizmetleri, zabıta hizmetleri, cadde ve sokak temizliği,

3- Şehir içerisinde imar ile ilgili izin ve belgeler,

4- Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.  Şehrin ekonomik işleri belediyenin kontrolü altındadır. Fiyat ve ücret tespit etme, haller açma, pazar yerleri kurma, sanayi bölgeleri kurma gibi görevler,

5- Okul öncesi eğitim verme, mesleki eğitim kursları düzenleme ve kütüphane açma gibi eğitim ile ilgili görevler,

6- Dini görevler,

7- Şehir içerisindeki ulaştırma alanındaki işler,

8- Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar,

9-Sosyal hizmetler ve ihtiyaç sahiplerine yardım, gençlere meslek ve beceri kazandırma,

10- Eski tarihi eserleri korur, bakım ve onarımını yapar;  Korunması mümkün olmayanları ise aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Kültür merkezi açma, spor alanları yaratma, tiyatro, müze ve sinema salonları açar,

11- Belediye, kanunlarla münhasıran başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalle müşterek nitelikteki her türlü görev ve hizmeti yapar veya yaptırır, gerekli kararları alır, uygular ve denetler,

12-Belediye, coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurar. Belediye, okul öncesi eğitim kurumları açabilir. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir,

13- Belediye sınırları içerisinde yaşayan halka kültür ve sanat alanlarında sosyal imkanların sunulması ve bu alanların geliştirilmesi,

14- Belediye bölgesindeki turizmin kalkındırılmaya çalışılması ve turistik gelişmelerin düzenlenip desteklenmesi,

 15- Belde gençlerinin ve çocuklarının spor ve sosyal hizmetlerden yararlanmasının sağlanması

16- Defin ve mezarlıklar,

17. Halk sağlığını korumak. Sağlık hizmetleri vermek, sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir,

18- Yurt açma ve ucuz konut yapmak,
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı, belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

 

STRATEJİK PLANLAMA

Stratejik plan, “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” şeklinde tanımlanmaktadır. 50.000 nüfusun üzerindeki belediyeler stratejik planlarını yapmakla yükümlü olup, güncel plan dönemi 2020-2024 yılları arasındaki 5 yıllık dönemi kapsamaktadır.

Güncel beş yıllık planlama sürecinde, çeşitli katılımcı süreçler neticesinde elde edilen bilgiler/öneriler ve alanında uzman bilim insanlarıyla yapılan değerlendirmeler neticesinde somut politika önerilerinin geliştirilmesi ve belirlenen vizyon çerçevesinde belediye kaynaklarının stratejik önceliklere göre dağıtılması hedeflenmektedir.

Stratejik Plan, yukarıdaki 4 soruya yanıt niteliğindeki 4 ana aşamadan oluşmaktadır: 

1)      Neredeyiz? sorusuna yanıt aradığımız aşamada (durum analizi); kurumsal tarihçe, mevzuat analizi, paydaş analizi, kurum içi analiz ve GZFT (güçlü yönler-zayıf yönler-fırsatlar-tehditler) analizi gibi alt başlıklardan oluşmaktadır.

2)      Nereye ulaşmak istiyoruz? sorusuna yanıt aradığımız aşamada (geleceğe bakış ve strateji geliştirme) misyon, vizyon, temel değerler, amaçlar, hedefler ve performans göstergeleri belirlenmektedir.

3)      Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? sorusuna yanıt aradığımız aşamada (performans programı) performans hedefleri, faaliyetler, projeler ve bütçeleme işlemleri yapılmaktadır.

4)      Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? sorusuna yanıt aradığımız aşamada ise (izleme/değerlendirme) stratejik plan izleme/değerlendirme toplantıları, faaliyet raporları ve iç denetim uygulamaları yapılmaktadır.

Belediye, stratejik planlama sürecinde katılımcılık ilkesinin gereği olarak yetişmiş insan gücü ve geniş sivil toplum kurumlarından mümkün olduğunca geniş ve etkin olarak katılım sağlamalıdır.

Katılımcılık ilkesini yalnızca bilgilendirme ve danışma aşamalarıyla sınırlı tutulmamalı, karar süreçlerine dahil etme ve işbirliği geliştirmeyi de ilkesel olarak benimsenmelidir. Bu kapsamda, stratejik planlama sürecinin karar alma aşamalarına vatandaş, muhtar, akademisyen ve kent konseyi temsilcileri de dahil edilmelidir.