Güllüoğlu’nun hedefi Balkanlar

07 Nisan 2015 Salı

Türkiye’nin en büyük baklava üreticilerinden Faruk Güllü, 2 yıl içinde Balkanlar’da 8 yeni mağaza açacaklarını ifade etti

gulluoglunun-hedefi-balkanlar

KKTC’­de­ki 58’in­ci ma­ğa­za­nın açı­lı­şı sı­ra­sın­da ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ce­vap­lan­dı­ran Fa­ruk Gül­lü­oğ­lu Bak­la­va­la­rı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Fa­ruk Gül­lü, Balkanlar’da 8 yeni mağaza açacaklarını ifade etti.

Ma­ke­don­ya­’nın ön­de ge­len ai­le­le­rin­den bi­ri ile yap­tık­la­rı franc­hi­se an­laş­ma­sı ne­ti­ce­sin­de Bal­kanla­r’­a açı­la­cak­la­rı­nı ak­ta­ran Gül­lü, “2 yıl için­de, bu ai­le Ar­na­vut­luk, Ma­ke­don­ya­’ya ve Bos­na Her­se­k’­e 8 ma­ğa­za aça­ca­k.” di­ye ko­nuş­tu.

Ge­çen yıl top­lam 100 mil­yon TL ci­ro yap­tık­la­rı­nı bu yıl için ise he­def­le­ri­nin yüz­de 30-35 bü­yü­me ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Gül­lü, “2016’da 100 ma­ğa­za­ya ula­şı­rı­z.” ifadelerini kullandı. Gül­lü­oğ­lu, bu yıl üre­tim te­si­si­ni bü­yüt­mek için 5 mil­yon do­lar­lık ya­tı­rım ya­pa­cak­la­rı­nı kay­det­ti.